Ήταυρος

Τάξη: Πελαγόμορφα
Order: Ciconiiformes
Οικογένεια: Ερωδιοί – Ερωδιϊδαι
Family: Ardeidae
Ονομασία: Ήταυρος
Scientific Name: Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)
Common Name: Eurasian Bittern

Scroll to Top
Scroll to Top