Αβοκέτα

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Αβοκέτες – Καλαμοκάναδες – Ανωραμφίδαι
Family: Recurvirostridae
Ονομασία: Αβοκέτα
Scientific Name: Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)
Common Name: Pied Avocet

Scroll to Top
Scroll to Top