Αγκαθοκαλημάνα

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Χαραδριοί – Χαραδριίδαι
Family: Charadriidae
Ονομασία: Αγκαθοκαλημάνα
Scientific Name: Vanellus spinosus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Spur-winged Lapwing

Scroll to Top
Scroll to Top