Αγροποντικός

Τάξη: Τρωκτικά
Order: Rodentia
Οικογένεια: Ποντικοί – Μυίδαι
Family: Muridae
Ονομασία: Αγροποντικός
Scientific Name: Apodemus agrarius (Pallas, 1771)
Common Name: Striped field mouse

Scroll to Top
Scroll to Top