Αετοληστόγλαρος

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes-
Οικογένεια: Ληστόγλαροι – Ληστρογλαριίδαι
Family: Stercorariidae
Ονομασία: Αετοληστόγλαρος
Scientific Name: Stercorarius skua (Brunnich, 1764)
Common Name: Great Skua

Scroll to Top
Scroll to Top