Ακτίτης

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Σκολόπακες
Family: Scolopacidae
Ονομασία: Ακτίτης, καλοκαιρινό πτέρωμα
Scientific Name: Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
Common Name: Common Sandpiper

Scroll to Top
Scroll to Top