Αμμοσφυριχτής, αρσενικό

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Χαράδριοι – Χαραδριίδαι
Family: Charadriidae
Ονομασία: Αμμοσφυριχτής, αρσενικό
Scientific Name: Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)
Common Name: Ringed Plover

Scroll to Top
Scroll to Top