Αργυροτσικνιάς

Τάξη: Πελαγόμορφα
Order: Ciconiiformes
Οικογένεια: Ερωδιϊδαι – Ερωδιοί
Family: Ardeidae
Ονομασία: Αργυροτσικνιάς
Scientific Name: Ardea alba (Linnaeus, 1758)
Common Name: Great white Egret

Scroll to Top
Scroll to Top