Ασπρομετωπόχηνα

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Νησσίδαι – Ανατίδες
Family: Anatidae
Ονομασία: Ασπρομετωπόχηνα
Scientific Name: Anser albifrons (Scopoli, 1769)
Common Name: White – fronted Goose

Scroll to Top
Scroll to Top