Βαλτοχιονόκοτα, χειμωνιάτικο πτέρωμα

Τάξη: Ορνιθόμορφα
Order: Galliformes
Οικογένεια: Τετραονίδαι, Λαγόποδες
Family: Tetraonidae
Ονομασία: Βαλτοχιονόκοτα, χειμωνιάτικο πτέρωμα
Scientific Name: Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Willow Grouse

Scroll to Top
Scroll to Top