Βουνοσφυριχτής, χειμωνιάτικο πτέρωμα

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Χαράδριοι – Χαραδριίδαι
Family: Charadriidae
Ονομασία: Βουνοσφυριχτής, χειμωνιάτικο πτέρωμα
Scientific Name: Charadrius morinellus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Eurasian Dotterel

Scroll to Top
Scroll to Top