Βραχοσκαλίδρα, χειμερινό πτέρωμα

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Σκολόπακες – Σκαλοπακίδαι
Family: Scolopacidae
Ονομασία: Βραχοσκαλίδρα, χειμερινό πτέρωμα
Scientific Name: Calidris maritima (Brunnich, 1764)
Common Name: Purple Sandpiper

Scroll to Top
Scroll to Top