Γελαδάρης

Τάξη: Πελαγόμορφα
Order: Ciconiiformes
Οικογένεια: Ερωδιοί – Ερωδιϊδαι
Family: Ardeidae
Ονομασία: Γελαδάρης
Scientific Name: Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)
Common Name: Cattle Egret

Scroll to Top
Scroll to Top