Γερακοληστόγλαρος

Τάξη: Πελαγόμορφα
Order: Ciconiiformes
Οικογένεια: Ληστογλάροι – Ληστρογλαριίδαι
Family: Stercorariidae
Ονομασία: Γερακοληστόγλαρος, ώριμο, ανοιχτόχρωμη ποικιλία, καλοκαιρινό πτέρωμα
Scientific Name: Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Arctic Scua

Scroll to Top
Scroll to Top