Γερανός (Ευρωπαϊκός)

Τάξη: Γερανόμορφα
Order: Gruiformes
Οικογένεια: Γερανοί – Γερανίδαι
Family: Gruidae
Ονομασία: Γερανός (Ευρωπαϊκός)
Scientific Name: Grus grus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Common Crane

Scroll to Top
Scroll to Top