Δασόκοτα, αρσενικό

Τάξη: Ορνιθόμορφα
Order: Galliformes
Οικογένεια: Λαγόποδες-Τετραονίδαι
Family: Tetraonidae
Ονομασία: Δασόκοτα, αρσενικό
Scientific Name: Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758)
Common Name: Hazel grouse

Scroll to Top
Scroll to Top