Δασότρυγγας, καλοκαιρινό πτέρωμα

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Σκολόπακες
Family: Scolopacidae
Ονομασία: Δασότρυγγας, καλοκαιρινό πτέρωμα
Scientific Name: Tringa ochropus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Green Sandpiper

Scroll to Top
Scroll to Top