Δεκοχτούρα

Τάξη: Περιστερόμορφα
Order: Columbiformes
Οικογένεια: Περιστέρια- Περιστερίδαι
Family: Columbidae
Ονομασία: Δεκοχτούρα
Scientific Name: Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)
Common Name: Eurasian Collared Dove

Scroll to Top
Scroll to Top