Δεντροκελάδα

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Σεισοπυγίδαι -Κελάδες-Σουσουράδες
Family: Motacillidae
Ονομασία: Δεντροκελάδα
Scientific Name: Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)
Common Name: Tree Pipit

Scroll to Top
Scroll to Top