Διπλομπεκάτσινο

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Σκολόπακες
Family: Scolopacidae
Ονομασία: Διπλομπεκάτσινο
Scientific Name: Gallinago media (Latham, 1787)
Common Name: Great Snipe

Scroll to Top
Scroll to Top