Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας, καλοκαιρινό πτέρωμα

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Κολυμπότρυγγες-Σκολοπακίδαι
Family: Scolopacidae
Ονομασία: Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας, καλοκαιρινό πτέρωμα
Scientific Name: Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Red – necked Phalarope

Scroll to Top
Scroll to Top