Θαλασσολιμόζα, χειμωνιάτικο πτέρωμα

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Σκολόπακες
Family: Scolopacidae
Ονομασία: Θαλασσολιμόζα, χειμωνιάτικο πτέρωμα
Scientific Name: Limosa lapponica (Linnaeus, 1758)
Common Name: Bar-tailed Godwit

Scroll to Top
Scroll to Top