Θαλασσοσφυριχτής

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Χαραδριοί -Χαραδριίδαι
Family: Charadriidae
Ονομασία: Θαλασσοσφυριχτής
Scientific Name: Charadrius alexandrinus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Kentish Plover

Scroll to Top
Scroll to Top