Καλημάνα (Ευρωπαϊκή), ώριμο

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Χαραδριίδαι (ΧΑΡΑΔΡΙΟΙ)
Family: Charadriidae
Ονομασία: Καλημάνα (Ευρωπαϊκή), ώριμο
Scientific Name: Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Northern Lapwing

Scroll to Top
Scroll to Top