Καρδίτης

Τάξη: Veneroida
Order: Veneroida
Οικογένεια: Cardiidae – Καρδίτες
Family: Cardiidae
Ονομασία: Καρδίτης
Scientific Name: Plagiocardium sp. (Cossmann, 1866)

Scroll to Top
Scroll to Top