Καρδερίνα ανώριμο

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Σπίζες-Σπιζίδαι
Family: Fringillidae
Ονομασία: Καρδερίνα ανώριμο
Scientific Name: Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)
Common Name: Goldfinch

Scroll to Top
Scroll to Top