Καστανόπαπια

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Νησσίδαι – Ανατίδες
Family: Anatidae
Ονομασία: Καστανόπαπια
Scientific Name: Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)
Common Name: Ruddy Shelduck

Scroll to Top
Scroll to Top