Κοινή Άλκα, καλοκαιρινό πτέρωμα

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: ΑΛΚΕΣ
Family: Alcidae
Ονομασία: Κοινή Άλκα, καλοκαιρινό πτέρωμα
Scientific Name: Alca torda (Linnaeus, 1758)
Common Name: Razorbil

Scroll to Top
Scroll to Top