Κολχικός Φασιανός, αρσενικό

Τάξη: Ορνιθόμορφα
Order: Galliformes
Οικογένεια: Φασιανίδαι- Σκαλιστικά
Family: Phasianidae
Ονομασία: Κολχικός Φασιανός, αρσενικό
Scientific Name: Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Pheasant

Scroll to Top
Scroll to Top