Κολχικός Φασιανός, αρσενικό

Τάξη: Ορνιθόμορφα
Order: Galliformes
Οικογένεια: Φασιανίδαι Σκαλιστικά
Family: Phasianidae
Ονομασία: Κολχικός Φασιανός, αρσενικό
Scientific Name: Phasianus colchicus
Common Name: Common Pheasant

Scroll to Top
Scroll to Top