Κουρούνα – Κοράζινος

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Κόρακες-Κορακίδαι
Family: Corvidae
Ονομασία: Κουρούνα – Κοράζινος
Scientific Name: Corvus corone cornix (Linnaeus, 1758)
Common Name: Hooded Crow

Scroll to Top
Scroll to Top