Κουφομπεκάτσινο

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Σκολόπακες
Family: Scolopacidae
Ονομασία: Κουφομπεκάτσινο
Scientific Name: Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764)
Common Name: Jack Snipe

Scroll to Top
Scroll to Top