Κρυπτοτσικνιάς, ώριμο, καλοκαιρινό πτέρωμα

Τάξη: Πελαγόμορφα
Order: Ciconiiformes
Οικογένεια: Ερωδιϊδαι (ΕΡΩΔΙΟΙ)
Family: Ardeidae
Ονομασία: Κρυπτοτσικνιάς, ώριμο, καλοκαιρινό πτέρωμα
Scientific Name: Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
Common Name: Squacco Heron

Scroll to Top
Scroll to Top