Κότσυφας, αρσενικό, με λευκοπάθεια

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Κιχλίδαι – Τσίχλες
Family: Turdidae
Ονομασία: Κότσυφας, αρσενικό, με λευκοπάθεια
Scientific Name: Turdus merula
Common Name: Blackbird

Scroll to Top
Scroll to Top