Κότσυφας, θηλυκό

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Κιχλίδαι-Τσίχλες
Family: Turdidae
Ονομασία: Κότσυφας, θηλυκό
Scientific Name: Turdus merula (Linnaeus, 1758)
Common Name: Blackbird

Scroll to Top
Scroll to Top