Λαγγόνα, χειμερινό πτέρωμα, ώριμο

Τάξη: Πελαργόμορφα
Order: Ciconiiformes
Οικογένεια: Φαλακροκορακίδαι – Φαλακροκόρακες
Family: Phalacrocoracidae
Ονομασία: Λαγγόνα, χειμερινό πτέρωμα, ώριμο
Scientific Name: Phalacrocorax pygmeus (Pallas, 1773)
Common Name: Pygmy Cormorant

Scroll to Top
Scroll to Top