Λαγός μωρό

Τάξη: Λαγόμορφα
Order: Lagomorpha
Οικογένεια: Λαγοί – Κουνέλια
Family: Leporidae
Ονομασία: Λαγός μωρό
Scientific Name: Lepus europaeus (Pallas, 1778)
Common Name: European hare

Scroll to Top
Scroll to Top