Λασποσκαλίδρα

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Σκολόπακες – Σκολιπακίδαι
Family: Scolopacidae
Ονομασία: Λασποσκαλίδρα
Scientific Name: Calidris alpina (Linnaeus, 1758)
Common Name: Dunlin

Scroll to Top
Scroll to Top