Λευκονώτης Δρυοκολάπτης, θηλυκό

Τάξη: Δρυοκολαπτόμορφα
Order: Piciformes
Οικογένεια: Δρυοκολαπτίδαι (ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΕΣ)
Family: Picidae
Ονομασία: Λευκονώτης Δρυοκολάπτης, θηλυκό
Scientific Name: Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1802)
Common Name: White-backed Woodpecker

Scroll to Top
Scroll to Top