Λευκοτσικνιάς

Τάξη: Πελαγόμορφα
Order: Ciconiiformes
Οικογένεια: Ερωδιϊδαι (ΕΡΩΔΙΟΙ)
Family: Ardeidae
Ονομασία: Λευκοτσικνιάς
Scientific Name: Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
Common Name: Little Egret

Scroll to Top
Scroll to Top