Λιμόζα, καλοκαιρινό πτέρωμα

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Σκολόπακες
Family: Scolopacidae
Ονομασία: Λιμόζα, καλοκαιρινό πτέρωμα
Scientific Name: Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
Common Name: Bar- tailed Godwit

Scroll to Top
Scroll to Top