Λυροπετεινός αρσενικό

Τάξη: Ορνιθόμορφα
Order: Galliiformes
Οικογένεια: Σκαλιστικά – Φασιανίδαι
Family: Phasianidae
Ονομασία: Λυροπετεινός αρσενικό
Scientific Name: Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758)
Common Name: Eurasian Black Grouse

Scroll to Top
Scroll to Top