Μαχητής, ανώριμο

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Σκολόπακες
Family: Scolopacidae
Ονομασία: Μαχητής, ανώριμο
Scientific Name: Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)
Common Name: Ruff

Scroll to Top
Scroll to Top