Μοσχοβούβαλος

Τάξη: Αρτιοδάκτυλα
Order: Artiodactyla
Οικογένεια: Βοοειδή
Family: Bovidae
Ονομασία: Μοσχοβούβαλος
Scientific Name: Ovibos moschatus (Zimmermann, 1780)
Common Name: Musk ox

Scroll to Top
Scroll to Top