Μπακάκας ή Λιμνοβάτραχος

Τάξη: ΄Ανουρα
Order: Anura
Οικογένεια: Ρανίδες
Family: Ranidae
Ονομασία: Μπακάκας ή Λιμνοβάτραχος
Scientific Name: Rana ridibunda (Pallas, 1771)
Common Name: Frog Toad

Scroll to Top
Scroll to Top