Μπουρού, Τριτόνιο

Τάξη: Μεσογαστερόποδα
Order: Mesogastropoda
Οικογένεια: Cymatiidae (Runellidae)
Family: Cymatiidae (Runellidae)
Ονομασία: Μπουρού, Τριτόνιο
Scientific Name: Charonia tritonis variegata (Lamarck, 1816)
Common Name: Atlantic Trumpe Triton

Scroll to Top
Scroll to Top