Μυοκάστορας ή Νούτρια

Τάξη: Τρωκτικά
Order: Rodentia
Οικογένεια: Μυοκάστορες – Μυοκαστορίδαι
Family: Myocastoridae
Ονομασία: Μυοκάστορας ή Νούτρια
Scientific Name: Myocastor coypus (Molina, 1782)
Common Name: Nutria

Scroll to Top
Scroll to Top