Νανοπουλάδα, αρσενικό

Τάξη: Γερανόμορφα
Order: Gruiformes
Οικογένεια: Πουλάδες, Νερόκοτες-Ραλλίδαι
Family: Rallidae
Ονομασία: Νανοπουλάδα, αρσενικό
Scientific Name: Porzana pusilla (Pallas, 1776)
Common Name: Baillon’s Crake

Scroll to Top
Scroll to Top