Νερόκοτα, ανώριμο

Τάξη: Γερανόμορφα
Order: Gruiformes
Οικογένεια: Πουλάδες,Νερόκοτες-Ραλλίδαι
Family: Rallidae
Ονομασία: Νερόκοτα, ανώριμο
Scientific Name: Gallinula chloropus (Linnaeus , 1758)
Common Name: Common Moorhen

Scroll to Top
Scroll to Top