Νυχτοκόρακας, ανώριμο

Τάξη: Πελαγόμορφα
Order: Ciconiiformes
Οικογένεια: Ερωδιοί-Ερωδιϊδαι
Family: Ardeidae
Ονομασία: Νυχτοκόρακας, ανώριμο
Scientific Name: Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
Common Name: Black-crowned Νight heron

Scroll to Top
Scroll to Top